سیمکشی ساختمان چرا و چگونه قسمت اول

برق ساختمان از طریق شبکه برق سراسری یا مولد ( موتور برق ) به ساختمان توسط کابلها منتقل میشود.

سیم در سیمکشی ساختمان ارتباط الکتریکی بین تجهیزات الکتریکی را برقرار میسازد . انتخاب سیم مطابق استاندارد و جداول مربوطه میباشد . انواع سیم در سیمکشی ساختمان عبارتند از :

سیم مفتولی

سیم افشان

سیم رشته ای

سیمهای مفتولی از یکرشته هادی از جنس مس با مقاطع ۵/۰ ، ۷۵/۰ ، ۱ ، ۵/۱ ، ۵/۲ ، ۴ ، ۶ ، ۱۰ میلی متر مربع تولید میشوند به   به رنگهای قرمز ، مشکی ، قهوه ای ، آبی ، سفید و زرد میباشد .   PVCجنس روکش هادی از جنس مواد عایق

سیمفهای مفتولی در لوله های برق و زیر گچ در سیمکشی ساختمان استفاده شده و مجاز به استفاده میباشیم .

اینگونه سیمها به ” سیمهای نصب ثابت ” معروف بوده و با حروف NYAF مشخص میشوند

سیمهای افشان از بهم تابیدن نامنطم چندین تار مسی تولید میشود . به همین جهت از انعطاف بیشتری نسبت به سیم مفتولی برخوردار است . سطح مقطع هادی و رنگ روکشهای سیم افشان مشابه سیم مفتولی است.

استفاده از سیم افشان در سیمکشی برق ساختمان ممنوع است و در صورت استفاده از سیم افشان نصب سرسیم الزامی است . در مواقعی که مجموع زوایای مسیر سیمکشی بیش از ۳۶۰ درجه باشد ، با کسب اجازه از ناظر برق ساختمان استفاده از سیم افشان مجاز است .

سیمهای افشان تحت عنوان ” سیمهای نصب ثابت ” و با حروف NYAF مشخص میشوند .

سیمهای رشته ای از بهم تابیدن منظم چندین رشته مسی بدون روکش تولید میشوند.

از سیم رشته ای برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط هوایی و زمین حفاظتی ( ارت ) در سیمکشی ساختمان استفاده میشود و با سطح مقطعهای ۱۰ – ۲۵ و ۳۵ میلیمتر مربع مشخص میشوند .

در طراحی سیمکشی برق ساختمان نیاز به انتخاب سیم با سطح مقطع مشخصی میباشد . هر سیم با سطح مقطع مشخص قادر به انتقال جریان معینی است که اگر جریان سیم از آن تجاوز کند سبب اتلاف انرژی ، کوتاهی عمر سیم و یا سوختن آن میشود .

در مبحث ۱۳ سیمکشی ساختمان توجه به این سه اصل تاکید شده است :

۱ ) جریان از حد مجاز جریان سیم بیشتر نشود .

۲ ) محاسبات اقتصادی در مورد سطح مقطع انتخابی از نظر افت توان انجام شود .

۳ ) افت ولتاژ از حد مجاز بیشتر نشود.

در سیمکشی برق ساختمان برای جلوگیری از بروز اشتباه به هنگام سیمکشی و عیب یابی مطابق استاندارد رنگ عایق سیمها به صورت زیر  در کلیدها و پریزها استفاده میشوند :

۱ ) فاز اول : رنگ قرمز

۲ ) فاز دوم : رنگ زرد

۳ ) فاز سوم : رنگ سیاه

۴ ) نول : رنگ آبی کمرنگ